طراحی و تولید محتوا

خلق یک رویداد

تقریبا با کمی اغراق اعتقاد داریم اگر برگزاری رویداد را در طرح ریزی یک کمپین تبلیغاتی نادیده بگیریم دیگر کلمه کمپین به سختی مصداق پیدا مینماید.
برگزاری یک رویداد شامل طیف های گسترده ای میباشد و المان های متعددی آنرا تشکیل میدهد و که متاسفانه در ایران کمتر بدان پرداخته اند و لی رویداد در بین تمامی اقسام تبلیغات تنها موردی است که بالاترین میزان نرخ درگیری مخاطب با محتوا و برند شما ایجاد میکند. و ما با مشارکت های شکل گرفته متولی برگزاری رویداد کم نظیر سفره ها بوده ایم و مدعی هستیم کلمه خلق رویداد بجای صرفا اجرای آن از ابداعیات تیم ما میباشد و  در این امر سبقه قابل اعتمادی داریم و خلق یک رویداد را جزو مصادیق متعالی تولید محتوا میدانیم و همواره برای خلق رویدادی تازه شوق بی مثالی داریم.
امروزه مهم ترین نقش رسانه‌ها به ارائه محتوا تغییر پیدا کرده است و بازاریابی محتوا تمامی عرصه های تبلیغاتی را از جمله طراحی رویداد را دست خوش تغییر کرده است
کانتنتینو با محوریت قرار دادن بازاریابی محتوا در زمینه طراحی کمپین ها کارنامه کم نظیری در اجرای رویداد های ۳۶۰ درجه دارد و توانسته است متولی طراحی و اجرای رویداد های محتوایی شوند که ضمانت جذب مخاطب بالا را برای مشتریان خود خواهند داشت.

سفره ایرانی

کمپین سفره های ایرانی

طرح جامع برگزاري مسابقات سالیانه سفر ه هاي ایرانی

یکی از مهمترین کنوانسیونهاي مهم یونسکو قلمرو خوراك و نظام غذایی یک قوم و جامعه میباشد که شامل الگوهای اجتماعی و فرهنگی ، آداب و رسوم سفره و چینش آن و جشن های قومی و ملی غذاهاي آیینی مذهبی و غیر مذهبی است.

مسابقات فرهنگی هنري سفره هاي ایرانی با همکاری لقمه و کانتنتینو پا به عرصه وجود نهاد و چهار آیین فراگیر در زندگی امروز ایرانیان را مدنظر قرار داد.